Popis projektu

Hlavním cílem projektu je podpořit všechny žáky ZŠ a MŠ Mšec zkvalitněním výuky ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce v návaznosti na jeho vymezení v RVP ZV.

Tohoto cíle bude dosaženo jednak celkovou inovací ŠVP ve prospěch uvedeného vzdělávacího oboru, jednak zavedením moderních vyučovacích metod v rámci tohoto vzdělávacího oboru. Bude zaveden nový povinně volitelný předmět Technická výchova a dva nepovinné předměty Keramika pro 1. a 2 stupeň a Digitální technologie pro 8. a 9. třídu, inovován vzdělávací obsah předmětů Pracovní, Výtvarná a Rodinná výchova, do kterých bude částečně integrován vzdělávací obsah oboru Člověk a svět práce.

Zvláštní důraz bude věnován inovaci tematického okruhu Svět práce, a to v 7. - 9. třídě, jehož důležitou součástí bude zařazení exkurzí jako jedné z klasických organizačních forem výuky, a besed s odborníky zastupujícími různé profese, které umožní žákům reálný vstup do světa práce. Aktivity projektu si kladou za cíl zvýšit motivaci žáků k volbě technicky a řemeslně zaměřených středních škol a učilišť v regionu.

V rámci projektu budou dále realizovány aktivity vedoucí k odborné přípravě pedagogů v oblasti oboru Člověk a svět práce (odborným garantem bude Katedra technické a informační výchovy PF MU), v oblasti řemeslných technik a v oblasti ICT.
Na základě těchto vzdělávacích aktivit vzniknou sborníky výukových materiálů rozdělených podle jednotlivých tematických okruhů.

Při jejich tvorbě bude v popředí aspekt činnostního charakteru výuky, s tím že práce ve všech tematických okruzích je založena na praktické činnosti s tvůrčí myšlenkovou spoluúčastí žáků. Dalším cílem projektu je podpořit také žáky okolních menších škol tím, že naplánujeme a zrealizujeme blokovou výuku v rámci jejich ŠVP v naší zmodernizované dílně a odborné učebně pod vedením našeho kvalifikovaného pedagoga.

V závěrečné fázi projektu proběhne Soutěž zručnosti pro žáky naší školy a spolupracujících škol. Výstupy projektu budou prezentovány na regionální konferenci.